Breda, 2 Februari 2023

Horizon Internet Technologies
Mijkenbroek 10B
4824 AB, Breda

BETREFT: Privacy Statement Horizon Internet Technologies BV

Horizon Internet Technologies BV, gevestigd aan de Mijkenbroek 10B, 4824 AB te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Horizon Internet Technologies BV Mijkenbroek 10B 4824 AB Breda Telefoon 085 13 05 476 www.horizoninternettechnologies.com

Marcel Damen is de Functionaris Gegevensbescherming van Horizon Internet Technologies BV en is te bereiken via  marcel.damen@horizoninternettechnologies.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Horizon Internet Technologies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adresgegevens bedrijf
Telefoonnummer bedrijf
Zakelijke e-mailadressen
Bankrekeningnummer bedrijf
Het afhandelen van uw betaling

Naast deze gegevens verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Horizon Internet Technologies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1.    Bedrijfsadministratie
Horizon Internet Technologies gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor de uitvoer van onze standaard bedrijfsadministratie als, offertes, urenregistratie en facturatie. Hiervoor gebruiken wij de volgende systemen.
Microsoft Office 365
Microsoft Onedrive
EXACT
2.    Geautomatiseerde besluitvorming
Horizon Internet Technologies Solutions neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier bijvoorbeeld om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Horizon Internet Technologies) tussen zit.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolang de zakelijke relatie tussen u en Horizon Internet Technologies blijft gehandhaafd, maken de genoemde persoonsgegevens een integraal onderdeel uit van onze genoemde systemen. Na beëindiging van de zakelijke relatie zullen uw gegevens binnen 3 maanden uit onze systemen worden verwijderd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk verzocht wordt voor een versnelde afhandeling.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Horizon Internet Technologies deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of ter uitvoering van ons bedrijfsadministratie proces. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Horizon Internet Technologies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Horizon Internet Technologies gebruikt cookies om het gebruik van de website meetbaar te maken. Deze cookies zijn niet persoonsgebonden. Door middel van het meten van het gebruik kunnen we de bezoekers ervaring en marketing optimaliseren.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Horizon Internet Technologies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marcel.damen@horizoninternettechnologies.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Horizon Internet Technologies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Horizon Internet Technologies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marcel.damen@horizoninternettechnologies.com

Horizon Internet Technologies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Horizon Internet Technologies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens -> als boven beschreven – Bewaartermijn -> Continue, of maximaal 3 maanden na het beëindigen van de zakelijke relatie – Reden -> Continuïteit bedrijfsvoering.